Statystyki

 • Odwiedziło nas: 1327054
 • Do końca roku: 315 dni
 • Do wakacji: 123 dni

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Kole na rok szkolny 2013/2014

 Zespół szkół nr 1 w Kole                                                   62-600 koło, ul. poniatowskiego 22

Plan nadzoru pedagogicznego

Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Kole

 

 

w roku szkolnym 2013/2014


 

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Kole

na rok szkolny 2013/2014

 1. I.                    Podstawa prawna:

1)       Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

2)       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324).

 

 1. II.                  Plan nadzoru dyrektora Zespołu Szkół nr 1  w Kole na rok szkolny 2013/2014 uwzględnia:
 • podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w zakresie nadzoru pedagogicznego, które zostały ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej i ogłoszone w dniu 3 lipca 2013 r.,
 • plan nadzoru pedagogicznego Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014,
 • wyniki, wnioski i rekomendacje wypływające z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2012/2013.
 1. III.               Cele i zadania nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły

              Nadzór pedagogiczny polega na:

 • ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły i nauczycieli,
 • analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły,
 • udzielaniu pomocy nauczycielom w wykonywaniu zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.

       W zakresie oceniania stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek i nauczycieli oraz analizowania i oceniania efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół oraz placówek nadzorowi podlega w szczególności:

 • zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami,
 • realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania,
 • przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki,
 • przestrzeganie statutu szkoły lub placówki,
 • przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach,
 • zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
 1. IV.                Formy nadzoru pedagogicznego

W ramach sprawowanego nadzoru dyrektor szkoły:

1)         Przeprowadza i organizuje ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły;

2)         kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły;

3)         wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań poprzez:

 • organizowanie szkoleń, warsztatów i narad,
 • motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,
 • przedstawianie nauczycielom wyników i wniosków ze sprawowanego przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego.
 1. V.      Wyniki, wnioski i rekomendacje wypływające z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2012/2013
 2. Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013:
 • raport z analizy egzaminu  gimnazjalnego wskazał, że uczniowie nie osiągnęli wyników zadawalających w częściach: matematyka oraz przedmioty przyrodnicze mimo opracowanych i realizowanych programów naprawczych,
 • kontrola dzienników zajęć edukacyjnych wykazała, że większość nauczycieli ocenia uczniów na podstawie różnych form aktywności, systematycznie i rytmicznie,
 • raporty z ewaluacji wewnętrznej wskazały słabe strony: w większym stopniu należy motywować uczniów z dostosowaniem wymagań edukacji do systematycznej nauki i pracy, prowadzić działania zachęcające do tworzenia i realizacji programów autorskich,
 1. Rekomendacje wynikające z nadzoru pedagogicznego z roku szkolnego 2012/2013:
 • wprowadzenie dziennika elektronicznego w gimnazjum od 2 września 2013 roku, 
 • monitorowanie i ewaluacja programu rządowego „cyfrowa szkoła”,
 • monitorowanie i kontrola dzienników zajęć pod względem poprawności zapisu tematów oraz systematyczności oceniania;
 • kontrola i monitorowanie prowadzenie dyżurów nauczycielskich prowadzonych zgodnie wytycznymi dotyczącymi wzmocnienia bezpieczeństwa uczniów w szkole, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych z szczególnym uwzględnieniem klas pierwszych w poszczególnych etapach edukacyjnych,
 • kontynuować i monitorować nowe zasady pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów oraz prowadzenie zajęć nauczania indywidualnego oraz zajęć rewalidacyjnych,
 • monitorowanie działalności wychowawczo - opiekuńczej i organizacji pracy świetlicy zgodnie z obowiązującymi przepisami praw oświatowego,
 1. VI.                Zadania wynikające z ewaluacji wewnętrznej

             Organizacja ewaluacji wewnętrznej:

 1. Cele ewaluacji:
 • uzyskanie informacji o jakości pracy szkoły;
 • podnoszenie jakości pracy szkoły;
 • doskonalenie efektów pracy szkoły;
 • rozwijanie odpowiedzialności rady pedagogicznej za efekty pracy szkoły;
 • rozwijanie współpracy i doskonalenie umiejętności pracy w zespole;
 • doskonalenie procesów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • osiąganie celów zgodnych z polityką oświatową państwa;
 1. Przedmiot ewaluacji:

     W roku szkolnym 2013/2014 do ewaluacji wewnętrznej wybrano następujące wymagania:

 • Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się,
 • Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
 • Respektowane są normy społeczne
 1. Harmonogram ewaluacji wewnętrznej:

Lp.

                                               Zadania do realizacji

Uwagi do realizacji zadania

1.

Organizacja ewaluacji wewnętrznej (tzn. opracowanie celów, przedmiotu i harmonogramu ewaluacji oraz powołanie zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej)

do 30 września 2013 r.

2.

Przygotowanie ewaluacji wymagania Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się (tzn. opracowanie celu ewaluacji, ustalenie problematyki, pytań kluczowych, odbiorców ewaluacji, narzędzi i metod badawczych, ram czasowych, pracowników odpowiedzialnych za realizację itp.)

do 31 października 2013 r.

3.

Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej wymagania Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się  (tzn. zebranie danych i informacji, badanie dokumentacji, przeprowadzenie wywiadów obserwacji itp.)

do 30 listopada 2013 r.

4.

Opracowanie raportu z ewaluacji wewnętrznej wymagania Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się  (tzn. przetworzenie zgromadzonych danych i informacji, zredagowanie wyników i wniosków, opracowanie raportu oraz przedstawienie go odbiorcom)

do 20 grudnia 2013 r.

5.

Przygotowanie ewaluacji wewnętrznej wymagania Respektowane są normy społeczne  (tzn. opracowanie celu ewaluacji, ustalenie problematyki, pytań kluczowych, odbiorców ewaluacji, narzędzi i metod badawczych, ram czasowych, pracowników odpowiedzialnych za realizację itp.)

do 15 stycznia 2014 r.

6.

Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej wymagania Respektowane są normy społeczne  (tzn. zebranie danych i informacji, badanie dokumentacji, przeprowadzenie wywiadów obserwacji itp.)

do 28 lutego 2014 r.

7.

Opracowanie raportu z ewaluacji wewnętrznej wymagania Respektowane są normy społeczne  (tzn. przetworzenie zgromadzonych danych i informacji, zredagowanie wyników i wniosków, opracowanie raportu oraz przedstawienie go odbiorcom)

do 15 marca 2014 r.

8.

Przygotowanie ewaluacji wymagania Uczniowie  nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej  (tzn. opracowanie celu ewaluacji, ustalenie problematyki, pytań kluczowych, odbiorców ewaluacji, narzędzi i metod badawczych, ram czasowych, pracowników odpowiedzialnych za realizację itp.)

do 31 marca 2014 r.

9.

Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej  wymagania Uczniowie  nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej  (tzn. zebranie danych i informacji, badanie dokumentacji, przeprowadzenie wywiadów obserwacji itp.)

do 30 kwietnia 2014 r.

10.

Opracowanie raportu z ewaluacji wewnętrznej  wymagania Uczniowie  nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej  (tzn. przetworzenie zgromadzonych danych i informacji, zredagowanie wyników i wniosków, opracowanie raportu oraz przedstawienie go odbiorcom)

do 20 maja 2014 r.

11.

Przedstawienie wyników i wniosków z ewaluacji wewnętrznej radzie pedagogicznej

do 31 sierpnia 2014 r.

 1. VII.              Zadania wynikające z kontroli przestrzegania prawa przez nauczycieli

Tematyka kontroli

Zakres kontroli

Osoba odpowiedzialna

Termin kontroli

Dowód realizacji

Systematyczność i prawidłowość oceniania zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) oraz zgodnie z WSO

Kontrola dzienników zajęć edukacyjnych

Wicedyrektor

do 30 października 2013 r.,

do 31 stycznia 2014 r.,

do 30 kwietnia 2014 r.

do 15 czerwca 2014 r.

Sprawozdania z kontroli, karty kontroli dzienników

Prawidłowość organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkole w oddziałach ogólnodostępnych

Kontrola dzienników zajęć, zapisów PPP i ich realizacji

Dyrektor

do 30 września 2013 r.

luty i czerwiec 2014

Sprawozdania z kontroli, karty kontroli dzienników

Prawidłowość organizacji pracy świetlicy szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego

Kontrola organizacji pracy świetlicy, regulamin, dzienniki grup świetlicowych,

Wicedyrektor

do 30 września 2013 r.

luty i czerwiec 2014

Sprawozdania z kontroli, ankiety, karty kontroli dzienników zajęć

Prawidłowość organizacji i pełnienia dyżurów nauczycielskich oraz pobytu uczniów na zajęciach szkolnych w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole

Kontrola dyżurów nauczycieli, kontrola organizacji zajęć szkolnych i pozalekcyjnych,

Wicedyrektor

do 30 listopada 2013 r.,

do 15 lutego 2014 r.,

do 3 lipca 2015 r.

Sprawozdania z kontroli, karty monitorowania zajęć i dyżurów nauczycielskich, analiza księgi wypadków uczniów, ankiety dla rodziców i uczniów

Zgodność zapisów tematów zajęć z treściami wynikającymi z podstawy programowej

Dzienniki zajęć edukacyjnych w klasach I – III szkoły podstawowej i gimnazjum

Dyrektor,

Wicedyrektor

do 15 maja 2014 r.

Sprawozdanie z kontroli, karty zgodności tematów z treściami podstawy programowej

 1. VIII.           Zadania wynikające ze wspomagania nauczycieli
 • harmonogram rad pedagogicznych

Lp.

Tematyka posiedzenia

Osoba odpowiedzialna

Termin

1.

Organizacja pracy w roku szkolnym 2013/2014,  organizacja inauguracji roku szkolnego 2013/2014, zmiany w przepisach prawa oświatowego

Dyrektor,

wicedyrektor

28 sierpnia 2013 r.

2.

Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły; zatwierdzenie planu pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły; zatwierdzenie planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, szkolnego zestawu programów nauczania;

Dyrektor,

zespół ds. opracowania i ewaluacji programów nauczania,

zespół ds. modyfikacji i aktualizacji prawa statutowego

12 września 2013 r.

3.

Zatwierdzenie szkolnych programów: wychowawczego i profilaktycznego; zatwierdzenie zmian w prawie wewnątrzszkolnym

Dyrektor,

zespół ds. opracowanie i ewaluacji programów,

zespół ds. modyfikacji i aktualizacji prawa statutowego

września/ października  2011 r.

4.

Rada klasyfikacyjna za I półrocze, analiza i ocena wyników nauczania oraz wychowania w I półroczu; podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej za I półrocze roku szkolnego 2013/2014; wnioski do pracy w II półroczu; powołanie członków zespołów egzaminacyjnych i nadzorujących sprawdzian lub egzaminy gimnazjalne (maturalne)

Dyrektor,

wicedyrektor

 styczeń 2014 r.,

czerwiec 2014 r.

5.

Szkolenie członków zespołów: egzaminacyjnego i nadzorującego egzaminy zewnętrzne

Dyrektor,

wicedyrektor

 marzec 2014 r.

7.

Rada klasyfikacyjna za rok szkolny 2013/2014 i promocja uczniów

Dyrektor,

wicedyrektor

23 czerwca 2014 r.

8.

Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej za rok szkolny 2013/2014; wnioski do pracy na rok szkolny 2013/2014

Dyrektor,

wicedyrektor

lipiec lub sierpień 2014 r.

 • plan doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2013/2014

Lp.

Forma kwalifikacji, doskonalenia

Nazwa kierunku/szkolenia

Nazwisko i imię           nauczyciela

Termin kształcenia

Rodzaj uzyskanych kwalifikacji

1

Studia uzupełniające kwalifikacje

2

Studia podyplomowe

3

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące

Wychowawca klasy - koordynator pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Anita Kalinowska

w ciągu roku

Dyscyplina, ład  i uwaga w klasie – jak to osiągnąć ?

Anita Kalinowska, Wioletta Tęgos

w ciągu roku

Metoda projektów w nauczaniu języków obcych

Anita Kalinowska

w ciągu roku

Jak skutecznie uczyć mówienia w j. angielskim ?.

Ewa Tomczyk

grudzień 2013

Uczeń z dysleksją na lekcji języka obcego

Ewa Tomczyk

w ciągu roku

Elementy arteterapii na zajęciach muzycznych

Agnieszka Adamek, Monika Strugarek, Katarzyna Żmijewska

w ciągu roku

Literatura dla dzieci i młodzieży na lekcjach języka polskiego

Alina Dolata - Kakoulidis,                    Agnieszka Lubczyńska 

listopad, grudzień 2013

Przyrodnik w sieci

Anna Machowicz, Magdalena Hetman – Kurzawińska

styczeń, luty 2014

4

Seminaria, warsztaty lub inne formy doskonalenia wynikające z bieżących potrzeb szkoły i polityki oświatowej państwa

Plener malarski połączony z warsztatami arteterapeutycznymi

Agnieszka Adamek, Monika Strugarek, Wioletta Tęgos

lipiec, sierpień 2014

Eksperyment. Centrum Nauki Kopernik

Michał Kazimierczak

w ciągu roku

Fizyka doświadczalna

Michał Kazimierczak

w ciągu roku

Forum dla opiekunów klubów szkolnych KMO

Michał Kazimierczak

w ciągu roku

5

Szkolenie Rady Pedagogicznej

 Ochrona danych osobowych w szkole

Inne w ramach potrzeb i możliwości

listopad 2013 r.

w ciągu roku

 • wykaz nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego

Lp.

Nazwisko i imię  nauczyciela

Posiadany stopień      zawodowy

Stopień, o który ubiega się                 nauczyciel

Długość stażu

Termin            rozpoczęcia stażu

Termin                   zakończenia stażu

Termin otrzymania stopnia awansu

1.

Piotr                             Krzyżanowski

stażysta

kontraktowy

 9 miesięcy

02.09.2013 r.

31.05.2014 r.

2.

Wioletta Tęgos

mianowany

dyplomowany

2 lata 9 miesięcy

01.09.2011 r.

31.05.2014 r.

3.

Krauze – Witkowska Renata

mianowany

dyplomowany

2 lata 9 miesięcy

01.09.2011 r.

31.05.2014 r.

4.

Kalinowska Anita

mianowany

dyplomowany

2 lata 9 miesięcy

01.09.2011 r.

31.05.2014 r.

5.

Starosta Joanna

mianowany

dyplomowany

2 lata 9 miesięcy

01.09.2012 r.

31.05.2015 r.

 

 • wykaz nauczycieli przewidzianych w roku szkolnym 2012/2013 do oceny pracy

 

Nazwisko i imię nauczyciela

Termin planowanej oceny

Data dokonania oceny

pracy

dorobku zawodowego

pracy

dorobku zawodowego

Agnieszka Lubczyńska

listopad 2013

 

 

 

Magdalena Hetman - Kurzawińska

marzec 2014

 

 

 

Alina Dolata - Kakoulidis

grudzień 2013

 

 

 

Anita Kalinowska

 

czerwiec 2014

 

 

Wioletta Tęgos

 

czerwiec 2014

 

 

Piotr Krzyżanowski

 

czerwiec 2014

 

 

 • plan obserwacji zajęć nauczycieli i innych czynności statutowych szkoły

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela oraz zajmowane stanowisko

Termin obserwacji, klasa

Obserwujący

1.

Perzyński Michał – wicedyrektor

styczeń i czerwiec 2014 r. sprawy organizacyjne, dydaktyczne i wychowawcze

Dyrektor

2.

Adamek Agnieszka – kierownik świetlicy

październik 2013 i luty 2013 r. sprawy organizacyjno - wychowawcze

Dyrektor

3.

Bartłomiejczak Bogumiła – matematyka, historia

11.2013 – matematyka – 6 a

Dyrektor

4.

Biskupska Elżbieta –  świetlica

12.2013 – świetlica

Wicedyrektor

5.

Burdziński Marek – wychowanie fizyczne

03.2014 – wf – 5 a

Wicedyrektor

6.

Człapa Halina – edukacja wczesnoszkolna

04.2014 – zew – 3 b

Dyrektor

7.

Dolata – Kakoulidis Alina – język polski

03.2014 – j. polski – 2 b

Dyrektor

8.

Domańska Iwona – historia, wos

01.2014 – historia – 1 c

Wicedyrektor

9.

Gałązka Jarosław – psycholog

listopad 2013 i maj 2014 r.

Dyrektor

10.

Gąsiorowska Ewa – geografia, przyroda

10.2013 – geografia – 1b

 Dyrektor

11.

Herman Iwona – pedagog

wrzesień 2013 i maj 2014

Dyrektor

12.

Hetman – Kurzawińska Magdalena – biologia, przyroda

02.2014 – biologia – 3 b

Dyrektor

13.

Kalinowska Anita – język rosyjski

05.2013 – j. rosyjski – 2 a

Wicedyrektor

14.

Kazimierczak  Michał – fizyka, informatyka

02.2014 – fizyka – 1 a

Dyrektor

15.

Komnata Agnieszka – język angielski

12.2013 – j. angielski – 3 a

Wicedyrektor

17.

ks. Zbigniew Barcz  – religia

03.2014 – religia – 2 b

Wicedyrektor

18.

Lubczyńska Agnieszka – język polski

04.2014 – j. polski – 2 a

Wicedyrektor

19.

Machowicz Anna –  świetlica, przyroda, zajęcia sportowe

05.2014 – świetlica

Wicedyrektor

20.

Macurek Małgorzata – chemia, matematyka

04.2014 – chemia – 3 a

Dyrektor

21.

Majewska Elżbieta – wychowanie fizyczne

11.2013 – wf – 2 a

Wicedyrektor

22.

Mikołajczyk Jolanta – matematyka, informatyka

01.2014 – matematyka – 4 a

Dyrektor

23.

Oborska Beata – biblioteka

grudzień 2013 i czerwiec 2014 biblioteka

Wicedyrektor

24.

Pietrzak Aleksandra – edukacja wczesnoszkolna

02.2014 – zew -  2 a

Dyrektor

25.

Pietrzak Waldemar – wychowanie fizyczne

05.2014 – wf – 3 a

Wicedyrektor

26.

s. Sip Bożena – religia

05.2014 – religia – 5 a

Wicedyrektor

27.

Sobczak Dorota – wychowanie przedszkolne

03.2014 – 0 a

Dyrektor

28.

Starosta Joanna –  edukacja wczesnoszkolna

12.2013 – edukacja wczesnoszkolna – 1b

Dyrektor

29.

Strugarek Monika – świetlica

03.2014 – świetlica

Wicedyrektor

30.

Strzelińska Halina – świetlica

01.2014 – świetlica

Wicedyrektor

31.

Sujecka Hanna – edukacja wczesnoszkolna

11.2013 – edukacja wczesnoszkolna – 2 b

Dyrektor

32.

Szramska Magdalena – wychowanie przedszkolne

04.2014 – 0 b

Dyrektor

33.

Śniegocka Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna

11.2013 – edukacja wczesnoszkolna – 1 a

Dyrektor

34.

Tomczyk Ewa – język angielski

05.2014 – j. angielski – 5 a

Wicedyrektor

35.

Trębacka Anna – edukacja wczesnoszkolna

02.2013 – edukacja wczesnoszkolna – 3 a

Dyrektor

36.

Tęgos Wioletta – plastyka, zajęcia artystyczne

05.2014 – plastyka – 1 b  SP

Wicedyrektor

37.

Wrzesińska Jolanta – wychowanie przedszkolne

12.2013 – 0 a

Dyrektor

38.

Zwierzchowska Jolanta – matematyka

03.2014 – matematyka – 1 b

Dyrektor

39.

Żmijewska Katarzyna – muzyka, świetlica

03.2014 – muzyka – 4 a

Wicedyrektor

40.

Chmielik Grzegorz – język angielski

urlop dla poratowania  zdrowia

 

41.

Kamila Chichłowska – język polski

06.2014 r. – nauczanie indywidualne

Dyrektor

41.

Szurgot Monika – język angielski

03.2014 r. – język angielski – 5b

Wicedyrektor

42.

Krzyżanowski Piotr – wychowanie fizyczne

11.2013 r. – wf – 1 c,                  05.2014 r. zaj. sportowe  - 1 c  

Wicedyrektor

Procedura prowadzenia obserwacji

 1. Obserwację zajęć prowadzi:
 • dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Kole,
 • wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Kole,
 • wizytator – w procesie wizytacji zewnętrznej,
 • doradca metodyczny – na prośbę nauczyciela, lub na prośbę dyrektora za zgodą nauczyciela,
 • opiekun stażu – zgodnie z ustalonymi zasadami współpracy z nauczycielem odbywającym staż.
 1. Obserwacją może być objęta cała jednostka lekcyjna lub wybrana jej część.
 2. Obserwacja jest jedną ze sposobów prowadzenia nadzoru, zwłaszcza w zakresie realizacji przez nauczycieli statutowych zadań szkoły, w szczególności zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami.
 3. Celem obserwacji jest uzyskanie informacji do diagnozy lub oceny efektów pracy nauczycieli w zakresie wybranych elementów procesu dydaktycznego, wychowawczego lub opiekuńczego oraz wykonywania innych zadań określonych w statucie gimnazjum.
 4. W Zespole Szkół nr 1 w Kole prowadzone będą obserwacje zajęć otwartych organizowanych przez nauczycieli odbywających staż na awans oraz nauczycieli dyplomowanych.
 5. Celem obserwacji zajęć  jest:

a)    gromadzenie informacji o pracy nauczyciela i stopniu realizacji przez niego zadań edukacyjnych,

b)    wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli oraz wzajemne dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem,

c)     diagnoza realizacji  wybranych zadań edukacyjnych szkoły,

d)    ocena rezultatów procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego, na podstawie bezpośredniej obserwacji umiejętności, postaw i prezentowanej wiedzy uczniów.

 1. Obserwacji mogą podlegać:

a)    lekcje i zajęcia z uczniami,

b)    spotkania z rodzicami,

c)     imprezy klasowe i szkolne,

d)    imprezy środowiskowe, miejskie i lokalne organizowane przez nauczycieli szkoły.

 1. Omówienie zajęć obserwowanych odbywa się w dniu jej przeprowadzenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie trzech dni roboczych po jej przeprowadzeniu.
 2. Obserwacje dokumentuje się arkuszami / kartami obserwacji, scenariuszami opracowanymi przez nauczycieli oraz wpisem w dzienniku zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych.
 3. 10.   Scenariusz (lub inną dokumentację)  nauczyciel dostarcza w dniu omawiania lekcji, najpóźniej do trzech  dni po zajęciach.
  1. IX.               Zakres i tematyka badań

     SZKOŁA PODSTAWOWA

Klasy

Przedmioty

Cel badań

Badane umiejętności

I

edukacja wczesnoszkolna – badanie na wejściu

-         rozpoznanie mocnych i słabych stron wiedzy i umiejętności uczniów,

-         uświadomienie rodzicom, jaki jest poziom kompetencji ich dzieci,

-         dostosowanie działań pedagogicznych stosownie do wykrytych trudności

-         odczytuje tekst(wskazuje bohaterów, chronologię, określa istotę tekstu),

-         rozpoznaje litery, sylaby, wyrazy pod względem znaczenia i pisowni,

-         łączy litery, sylaby wyrazy i zdania w tekst spójny i sensowny,

-         organizuje przestrzeń,

-         klasyfikuje i porządkuje wg określonego warunku,

-         rozpoznaje figury geometryczne,

-         liczy i porównuje w zakresie 10

I

II

III

edukacja wczesnoszkolna

-         sprawdzenie opanowania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego  umiejętności,

-         wpływanie na proces nauczania (uczenia się) poprzez dostarczanie informacji zwrotnej na temat jakości kształcenia,

-         uzyskiwanie obiektywnej, porównywalnej w skali kraju  informacji o osiągnięciach szkolnych uczniów (o poziomie nauczania)

sprawdzenie kluczowych umiejętności: czytania, pisania, ujmowania świata w kategoriach matematycznych, rozpoznawania otaczającej przyrody

IV

V

VI

ponadprzedmiotowy

 

-         sprawdzenie opanowania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz w standardach wymagań egzaminacyjnych umiejętności,

-         wpływanie na proces nauczania (uczenia się) poprzez dostarczanie informacji zwrotnej na temat jakości kształcenia,

-         uzyskiwanie obiektywnej, porównywalnej w skali kraju (województwa, regionu) informacji o osiągnięciach szkolnych uczniów (o poziomie nauczania)

sprawdzenie umiejętności w pięciu kategoriach: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystywanie wiedzy w praktyce

 

 

       GIMNAZJUM

Klasy

Przedmioty

Cel badań

Badane umiejętności i wiadomości

I

humanistyczne

-         sprawdzenie opanowania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz w standardach wymagań egzaminacyjnych umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych oraz języka obcego

-         wpływanie na proces nauczania (uczenia się) poprzez dostarczanie informacji zwrotnej na temat jakości kształcenia,

-         uzyskiwanie obiektywnej, porównywalnej w skali kraju (województwa, regionu) informacji o osiągnięciach szkolnych uczniów (o poziomie nauczania),

w części humanistycznej:

-         czytanie i odbiór tekstów kultury,

-         tworzenie własnego tekstu,

w części matematyczno-przyrodniczej:

-         umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu,

-         wyszukiwanie i stosowanie informacji,

-         wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, zwłaszcza przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych,

-         stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów,

w części języków obcych:

-         rozumienie tekstu, wypowiedzi na zadany temat, materiał gramatyczny i leksykalny

matematyczno-przyrodnicze

język rosyjski

język angielski

II

humanistyczne

matematyczno-przyrodnicze

 

język rosyjski

język angielski

III

humanistyczne

matematyczno-przyrodnicze

język angielski

język rosyjski

 • Organizacja badań

Klasy

Przedmioty

Termin badania

Narzędzia badania

I SP

Edukacja wczesnoszkolna – badanie na wejście

10.2013

testy diagnozujące

II SP

Edukacja wczesnoszkolna –

sprawdzenie kluczowych umiejętności: czytania, pisania,

01.2014

testy diagnozujące

III SP

Edukacja wczesnoszkolna –

Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów

 

testy diagnozujące – wyd. OPERON

IV – V SP

Przyroda

04.2014

testy diagnozujące

IV – V SP

Matematyka

03.2014

testy diagnozujące

VI SP

Język angielski

05.2014

testy diagnozujące

VI SP

Sprawdzian - próbny

01.2014

testy diagnozujące – wyd. OPERON

I GIM