Statystyki

 • Odwiedziło nas: 3183720
 • Do końca roku: 338 dni
 • Do wakacji: 150 dni

Kontakt

62-600 Koło, ul. Poniatowskiego 22

tel. 63 2720398, fax. 63 2619792

e-mail: sp2kolo@wp.pl

Roczny plan pracy świetlicy

Roczny plan pracy świetlicy szkolnej

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama  Mickiewicza w Kole

na rok szkolny 2017/2018

 

 

I.  Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy.

 

 

 1. Organizacja pracy świetlicy.

 

 • Zapoznanie z regulaminem świetlicy

 • Ustalenie norm obowiązujących na świetlicy

 • Integracja zespołu

 • Poznanie praw i obowiązków świetliczanina

 

 1. Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków.

 

 • Kształtowanie właściwego zachowania się w miejscach publicznych i podczas uroczystości szkolnych

 • Wskazywanie na właściwe relacje w rodzinie

 • Wyrabianie właściwego stosunku do pracowników szkoły i innych uczniów

 • Wartościowanie różnych zjawisk życia społecznego w grupie świetlicowej, klasie, szkole

 • Kształtowanie właściwego stosunku do mienia szkolnego oraz własności prywatnej

 • Dbanie o estetykę i porządek w świetlicy i w szkole

 • Ukazywanie sposobów kulturalnego zachowania się wobec innych, zachowania się przy stole

 • Wyrabianie prawidłowych nawyków w zakresie czynnego wypoczynku

 • Dbanie o dobry wizerunek wychowanka świetlicy szkolnej

 • Rozpoznawanie uczuć, emocji i sposobów radzenie sobie w sytuacjach trudnych

 • Kształtowanie postawy właściwego porozumiewania się z innymi

 • Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

 

 

3. Wzmacnianie wychowanka w rozwoju intelektualnym.

 

 • Zorganizowanie warunków i zapewnienie stałego czasu na odrabianie zadań i naukę w rozkładzie dnia świetlicy

 • Pomoc  w odrabianiu prac domowych; propozycja pomocy w lekcjach

 • „korepetycje za darmo” z wychowawcami świetlicy w ramach realizacji zadań statutowych szkoły

 • Dbałość o poprawność wypowiedzi w mowie potocznej, ćwiczenia w poprawnym czytaniu i mówieniu

 • Wyrabianie umiejętności spostrzegania i wyciągania wniosków

 • Rozwijanie kreatywności, poznawanie różnych technik uczenia się

 • Organizowanie zabaw i gier dostosowanych do wieku dzieci

 • Stosowanie w czasie zajęć zagadek, krzyżówek, rebusów oraz innych form edukacyjnych utrwalających wiadomości i rozwijających logiczne myślenie

 

4. Budzenie i rozwijanie zainteresowań wychowanków poprzez organizację różnych form zajęć:

 

 • plastycznych – poznawanie nowych i doskonalenie wcześniej poznanych technik plastycznych, organizowanie wystaw prac dzieci, wspólne dekorowanie sali, udział w konkursach plastycznych

 • teatralnych – przygotowywanie przedstawień i inscenizacji, odgrywanie scenek sytuacyjnych, zabawy w teatr

 • czytelniczo-medialnych – udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych organizowanych w szkole (zabawy, apele, uroczystości, mikołajki, andrzejki), świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środków masowego przekazu, komputera, oglądanie filmów edukacyjnych, współpraca z biblioteka szkolną

 • umuzykalniających – prowadzenie zabaw muzyczno-rytmicznych, nauka nowych piosenek i utrwalanie już znanych, słuchanie wybranych utworów muzyki klasycznej i współczesnej, tańce integracyjne

 • hobbystycznych

 • sportowo – zabawowych

 

5. Kształtowanie postawy szacunku do kultury, tradycji, obyczajów, wartości narodowych.

 

 • Uroczyste obchody rocznic i świąt państwowych

 • Wykonywanie gazetek i wystaw okolicznościowych

 • Poznanie tradycji szkoły i jej patrona

 • Organizowanie i udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych według kalendarza imprez

 

 

6. Edukacja ekologiczna.

 

 • Wskazywanie pozytywnych i negatywnych aspektów ingerencji człowieka na środowisko naturalne

 • Wyrabianie nawyków segregowania śmieci

 • Udział w akcjach: „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi” i innych tego typu

 • Organizacja konkursów ekologicznych, np. „Eko miś”

 

 

7. Edukacja prozdrowotna.

 

 • Wdrażanie do aktywności fizycznej jako formy czynnego wypoczynku (organizowanie gier i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu i w sali gimnastycznej)

 • Wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie (higiena osobista, właściwe odżywianie się)

 • Rozróżnianie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój

 • Opracowywanie plakatów prozdrowotnych

 

8. Edukacja czytelnicza i medialna.

 

 • Czytanie dla zdobycia wiadomości i zaspokojenia potrzeb poznawczych

 • Rozwijanie czytelnictwa przez różne rodzaje działań inspirowanych tekstem

 • Współpraca z biblioteką szkolną przy organizowaniu imprez związanych z książką

 

9.Poznanie reguł i norm dobrego zachowania.

 

 • Pogadanki na temat dobrych manier

 • Wyrabianie nawyku używania „magicznych słów”(proszę, dziękuję, przepraszam)

 

10.Przeciwdziałanie agresji i przemocy.

 

 • Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze złością, agresją i przemocą oraz sposobami rozwiązywania konfliktów

 • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji wśród wychowanków świetlicy

 • Eliminowanie używania wulgaryzmów

 

11. Bezpieczeństwo.

 

 • Zapoznanie wychowanków świetlicy z regulaminem świetlicy i stołówki szkolnej

 • Wdrażanie zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły, na boisku szkolnym oraz w drodze do szkoły i do domu

 • -Zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi oraz zasadami pierwszej pomocy

 

12.Przygotowywanie uczniów do praktycznego wykorzystania wiedzy.

 

 • Zachęcanie do korzystania z różnych źródeł informacji

 • Wykonywanie projektów, plakatów informacyjnych, gazetek świetlicowych

 

13. Nauka współdziałania w zespole.

 

 • Organizacja zajęć grupowych umożliwiających naukę współżycia w społeczeństwie oraz poszanowania praw drugiego człowieka

 • Kształtowanie umiejętności efektywnego zachowania się w sytuacja konfliktowych

 • Organizowanie uroczystości świetlicowych, obchodzenie świąt o nietypowej tematyce w formie konkursów i zabaw

 

II. Plan zajęć.

 

 • Odrabianie pracy domowej

 • Gry i zabawy integracyjne

 • Zajęcia artystyczne (teatralne, plastyczne, muzyczne)

 • Czytanie ze zrozumieniem

 • Zajęcia ruchowe (ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu, w sali gimnastycznej)

 • Konkursy, turnieje, zagadki, krzyżówki, rebusy

 • Gry edukacyjne i planszowe

 • Zajęcia wynikające z planu świetlicy szkolnej

 • Oglądanie filmów edukacyjnych

 

 

III. Tematyka zajęć wychowawczo-dydaktycznych realizowana w świetlicy szkolnej wynika z w/w zadań i celów , dostosowana jest do rocznego planu pracy szkoły (kalendarza imprez) i wykazana w dziennikach zajęć świetlicy szkolnej dla poszczególnych grup.