Statystyki

 • Odwiedziło nas: 1327010
 • Do końca roku: 315 dni
 • Do wakacji: 123 dni

Plan nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2013-2014

 

            Załącznik do Zarządzenia Nr 110.1.1162.2013

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

 

 

 

 

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

NAD SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2013-2014

 

Podstawa prawna:

-          Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

-          Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.).

 „Planowanie jest działalnością intelektualną.

Dobry plan będzie służył firmie nawet wtedy, gdy nie będziesz go dobrze realizował,

natomiast niepowodzenie w planowaniu oznacza zaplanowanie niepowodzeń”.

R. R. Gallagher

 I.      Wstęp

 

Szkoła (rozumiemy przez to również przedszkole, placówkę edukacyjną) jest centrum nauczania i uczenia się. Każda jest bardzo specyficzną organizacją, ma swoją oryginalną i niepowtarzalną specyfikę ze swoistą strukturą osobową, z przyjętymi zasadami, procedurami i trybami postępowania oraz zorganizowanymi miejscami działania.

W szkole nieustannie się coś organizuje: nauczyciel organizuje cyklicznie pracę zespołu uczniów, swój warsztat pracy. Organizuje się pracę w nowym roku, wprowadza się zarówno zewnętrzne prawo oświatowe jak i wewnętrzne uregulowania. Tworzy się dokumenty organizacyjno-programowe. Podejmuje się decyzje związane z programem szkoły, planami nauczania, planami i harmonogramami pracy szkoły. Planuje i organizuje się działania związane z rozwojem szkoły, przeprowadzaniem badań wybranych obszarów jakości jej pracy oraz kontrolą zarządczą.

Kluczowe dla efektów kształcenia są:

 • przywództwo edukacyjne dyrektora szkoły, jego sprawność kierownicza, organizacja nadzoru pedagogicznego,
 • kompetencje i refleksyjne działanie każdego nauczyciela, kreatywność, podejmowanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, optymizm pedagogiczny,
 • współpraca w zespołach i angażowanie dla realizacji celów całych społeczności,
 • przychylna ludziom atmosfera oraz bezpieczeństwo wszystkich podmiotów szkoły,
 • uzgodniony przez społeczności szkoły i powszechnie przestrzegany system wartości i sposób załatwiania spraw,
 • bogata i nowoczesna oferta edukacyjna i opiekuńcza szkoły – różnorodne zajęcia i metody pracy nauczycieli rozbudzające ciekawość uczniów i rozwój ich talentów,
 • ciekawe programy wzbogacone projektami regionalnymi, ogólnopolskimi i europejskimi, np. Socrates, Comenius oraz projektami proponowanymi przez uczelnie, ośrodki doskonalenia nauczycieli, stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz edukacji,
 • bogate i nowoczesne wyposażenie dydaktyczne i warsztatowe szkoły.

 

Celem zaplanowanych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu kontroli i ewaluacji jest dostarczenie szkołom i placówkom informacji umożliwiających wysnuwanie wniosków, podejmowanie decyzji i budowanie planów wyznaczających niezbędne zmiany. Raporty oraz Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dostępne na stronach internetowych, powinny służyć również placówkom doskonalenia nauczycieli i innym ośrodkom do planowania rozwoju systemu wspierania szkół.

 

II.    Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013-2014:

 1. 1.      Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.
 2. 2.      Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.
 3. 3.      Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.
 4. 4.      Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.
 1. III.   Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmują:

 

1)      w zakresie ewaluacji:

1)      Ewaluacje całościowe

10% wszystkich szkół /placówek objętych ewaluacją

 Typ szkoły/rodzaj placówki

Wymagania

Liczba ewaluacji

w przedszkolach

1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci

2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób

sprzyjający uczeniu się

3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

4. Dzieci są aktywne

5. Respektowane są normy społeczne

6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego

9.Rodzice są partnerami przedszkola

10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych

12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi

20

w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego

1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów

2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

4. Uczniowie są aktywni

5. Respektowane są normy społeczne

6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

8. Promowana jest wartość edukacji

9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki

10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi

 

 

 

 

 

 

 

 

38

w placówkach oświatowo-wychowawczych i placówkach artystycznych

1. Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów

2. Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego

3. Respektowane są normy społeczne

4. Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

5. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi oraz promowaniu wartości edukacji

1

w placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych

i bibliotekach pedagogicznych

1. Placówka realizuje koncepcję pracy

2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki

3. Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki

4. Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki

5. Promowana jest wartość edukacji

6. Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

7. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych

8. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi

1

w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania

1. Planuje się i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki

2. Respektowane są normy społeczne

3. Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki wspólnie podejmują działania odpowiednie do jej funkcji

4. Placówka wspomaga rozwój wychowanków, z uwzględnieniem ich

indywidualnej sytuacji

5. Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

6. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi i promowaniu wartości edukacyjnych i wychowawczych

1

 

w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

 

1. Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków

2. Podejmowane w placówce działania są zorganizowane w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki

3. Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

4. Wychowankowie są aktywni

5. Respektowane są normy społeczne

6. Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki współpracują w planowaniu i realizowaniu działań odpowiednich do jej funkcji

7. Promowana jest wartość edukacji

8. Rodzice są partnerami placówki

9. Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

10. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analiz badań zewnętrznych i wewnętrznych

11. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi

1

 

 

 

 

2)      Ewaluacje problemowe

wskazane przez Ministra Edukacji Narodowej

60% wszystkich szkół /placówek objętych ewaluacją

 

 

 Typ szkoły/rodzaj placówki

Wymagania

w przedszkolach

1. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

2. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

programowej

3. Respektowane są normy społeczne

112

 

w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego

 

1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

3. Respektowane są normy społeczne

242

w placówkach oświatowo-wychowawczych i placówkach artystycznych

1. Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów

2. Respektowane są normy społeczne

 

7

w placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i bibliotekach pedagogicznych

1. Promowana jest wartość edukacji

2. Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

3. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych

7

 

w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania

 

1. Planuje się i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki

2. Respektowane są normy społeczne

2

w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

 

1. Podejmowane w placówce działania są zorganizowane w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki

2. Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

3. Respektowane są normy społeczne

2

 

 

3)      Ewaluacje problemowe

w zakresie wybranym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego

30% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym

Typ szkoły/rodzaj placówki

Wymagania

w przedszkolach

1.Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

2. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi

 

56

 

 

w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego

 

1. Szkoła lub placówka, organizuje procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski  z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

2. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi

 

120

w placówkach oświatowo-wychowawczych i placówkach artystycznych

1. Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego

2. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi oraz promowaniu wartości edukacji

4

w placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i bibliotekach pedagogicznych

1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki

2. Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki

3. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi

4

w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszania

1. Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki wspólnie podejmują działania odpowiednie do jej funkcji

2. Placówka wspomaga rozwój wychowanków, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

3. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi i promowaniu wartości edukacyjnych i wychowawczych

 

 

1

 

w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego

i obowiązku nauki

1. Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki współpracują w planowaniu i realizowaniu działań odpowiednich do jej funkcji

2. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi

1

2)      w zakresie kontroli:

 

L.p.

Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego – kontrole planowe

Typ szkoły/rodzaj placówki

Optymalny procent szkół i placówek objętych kontrolą

1.

Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

publiczne przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, oddziały ogólnodostępny lub/i integracyjne

112

2.

Zgodność szkolnego planu nauczania technikum z ramowym planem nauczania dla ww. szkoły

publiczne technika

21

3.

Zgodność kształcenia w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego

publiczne i niepubliczne zasadnicze szkoły zawodowe, technika (z wyłączeniem techników uzupełniających) i szkoły policealne

24

4.

Realizacja przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli zadań polegających na informowaniu szkół i placówek o kierunkach polityki oświatowej państwa ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty

publiczne placówki doskonalenia nauczycieli

9

5.

Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej

publiczne szkoły podstawowe

116

6.

Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole

publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja

96

7.

Wybór podręczników przez nauczycieli i działania organizacyjne dyrektora szkoły umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły

publiczne szkoły podstawowe i gimnazja

177

8.

Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum

w publicznych gimnazjach

61

9.

Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w klasach I-III publicznej szkoły podstawowej

w publicznych szkołach podstawowych

116

10.

Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty przez szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej

szkoły niepubliczne

40

Ogółem liczba kontroli planowych

772

3)      w roku szkolnym 2013/2014 monitorowane będą:

 

a)      Proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach.

b)      Wspieranie szkół przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne i placówki doskonalenia nauczycieli w realizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

 

 

 

 

 

W sytuacji zaistnienia potrzeby działań nieujętych w niniejszym planie nadzoru pedagogicznego Wielkopolski Kurator Oświaty podejmie działania doraźne, zgodnie z zapisem § 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. W przypadku wprowadzenia przez Ministra Edukacji Narodowej, w trakcie roku szkolnego, zmian w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa oraz w wytycznych i poleceniach, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy, Plan nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2013-2014 zostanie,  zgodnie z zapisem § 18 ust. 4 rozporządzenia, niezwłocznie dostosowany do tych zmian i podany do publicznej wiadomości w wersji uwzględniającej zmiany.

Nadzór będzie sprawowany w sposób planowy, z uwzględnieniem:

1)      jawności wymagań,

2)       współdziałania organów sprawujących nadzór pedagogiczny z organami  prowadzącymi szkoły lub placówki, dyrektorami szkół i placówek oraz nauczycielami,

3)      tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi szkół i placówek,

4)      pozyskiwania informacji zapewniających obiektywną i pełną ocenę działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.

Wielkopolski Kurator Oświaty

Elżbieta Walkowiak